Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost zastupitelstva obce Lipov v končícím volebním období z pohledu jeho jediného opozičního zastupitele

 Činnost zastupitelstva obce Lipov v končícím volebním období z pohledu jeho jediného opozičního zastupitele

 

 

     Činnost zastupitelstva obce Lipov a každodenní řízení obce v tomto končícím volebním období provázela, dle mého názoru, řada kontroverzních či neprůhledných a nekompetentních rozhodnutí, či snaha o zveřejňování pouze nezbytného minima informací, v některých případech dokonce zatajování informací.

     Jako zásadní nedostatek v činnosti zastupitelstva bych označil naprostou neochotu zastupitelů i rady snažit se řešit problémy komplexně, systémově a pro dlouhodobý časový horizont. Většina běžných provozních záležitostí se řešila a řeší operativně, nárazově, bez promyšlení systémového řešení, takže se různé problémy neustále opakují a vracejí. Poradní orgány rady, odborné komise, místo aby vypracovávaly odborná stanoviska a varianty návrhů řešení, nepracovaly buď vůbec, nebo pouze formálně.

     Neochota hledání systémových řešení v praxi například znamenla, že při předkládání různých projektů (nejenom investičních) zastupitelstvu ke schválení, nebyla vůbec vůle ke slyšení oponentních názorů či variantních návrhů, v rámci hledání nejvhodnějšího řešení dané problematiky.

 

 

     Za jedno z nejkontroverznějších rozhodnutí zastupitelstva v uplynulém období lze bezesporu označit realizaci devítimilionové investice – výstavby sice potřebného, avšak pouze jednoúčelového a velmi drahého objektu fotbalových šaten, se statisícovým každoročním provozním nákladem! Členové zastupitelstva – sportovci, napříč politickým spektrem, si navzdory většinového nesouhlasu spoluobčanů nadělili pěkný dárek. Byl jsem jediným zastupitelem, který z důvodu jednoúčelovosti a vysokých investičních nákladů hlasoval proti realizaci a přijetí úvěru obcí na tuto akci, v té podobě, jak byla realizována.

 

     Příkladem neochoty zastupitelů hledat a přijímat systémová rozhodnutí může být dále například řešení nakládání s odpady v naší obci. Podal jsem několik návrhů ke zlepšení systému separace druhotných surovin a recyklace odpadků a tím ke snížení nákladů na sběr a likvidaci odpadů v naší obci. Nikdo ze zastupitelů se touto problematikou nechtěl seriźně zabývat, protože to prý máme vyřešené dobře. V roce 2011 jsem inicioval svolání mimořádného zasedání zastupitelstva a podařilo se mi alespoň přesvědčit ostatní zastupitele, aby obec „za pět minut dvanáct“ požádala o dotační titul na zlepšení situace v nakládání s odpady – separování biologického odpadu a tím snížení množství odpadu v popelnicích, odvážených na skládku. Požádali jsme o dotaci na pořízení štěpkovače, automobilu a sedmi kusů kontejnerů na ukládání a svoz biologického odpadu. Naše obec poté obdržela dotaci 1,8 milionu Kč a tato technika byla pořízena. Bohužel, i přesto se již zastupitelé dále odmítli zabývat mým souvisejícím systémovým návrhem vybudovat kompostiště a zde „elegantně“ a při minimálních nákladech tyto biologické zbytky spolu s kaly z čistírny odpadních vod likvidovat. Místo toho převážíme (!) tyto materiály s dalším statisícovým ročním nákladem do kompostárny ve Velké nad Veličkou.

 

     Zvláštní kapitolou je situace okolo podmínek veřejného kulturního a společenského života v naší obci. Naše obec je unikátem v blízkém i vzdálenějším okolí, kdy nemá vlastní víceúčelové prostory vhodné pro pořádání kulturních a společenských akcí. Po čtyřech letech handrkování převzala obec budovu vybydlené Sokolovny a zahájila sice chvályhodnou a nutnou investici zateplení a výměny otvorových prvků, ale opět bez systémového řešení, studie či alespoň důkladného zamyšlení nad tím, jak chceme efektivně tento objekt do budoucna provozovat a využívat, jak ho zkapacitnit, jaké další úpravy bude třeba udělat. Máme nejdražšího údržbáře – pana starostu, kterému aktuálně leží na bedrech provozní starosti s probíhajícími pracemi.

     Naše obec jako asi jediná v okolí nemá ani žádné letní venkovní zařízení pro pořádání zábav a dalších kulturních akcí a volnočasových aktivit. Přes proklamace všech zastupitelů o nutnosti realizace takovéhoto zařízení (a zařazení této otázky zastupiteli mezi priority obce) nikdo z nich neprojevil zájem se tímto problémem za celé čtyři roky zabývat. Místo toho se vybudovalo zbytečně za statisíce korun na fotbalovém hřišti tréninkové hřiště, na kterém stejně nikdo netrénuje.

 

     Pro oblast příznivého životního prostředí v naší obci je rovněž důležitá budoucnost areálu bývalého skladu ACHP (CW Oil, Slovmlýn) a jeho vhodného využití. Na moje iniciativy, aby se obec alespoň pokusila ovlivnit budoucnost využití tohoto areálu v náš prospěch, nereagoval nikdo ze zastupitelů. Někteří zastupitelé dokonce proklamovali, že pro naše životní prostředí je lepší zchátralý areál zarostlý vegetací, než se o cokoliv pokoušet. Výsledkem je, že areál koupil nový majitel – Společenství vlastníků půdy Ametyst Třebíč, který zde připravuje znovuobnovení činnosti stáčírny ropných produktů s obnovením železničního stáčiště, se všemi z toho plynoucími riziky a negativními jevy – zvýšená kamionová doprava, prašnost, hlučnost, riziko znečištění ropnými produkty a podobně.

 

     Dalším nejednoznačným, nediskutovaným a řádně neoponovaným projektem je plánovaná výstavba dvanáctihektarového mokřadu – rybníku za devatenáct milionů korun (na dotaci), v místě, kde není trvalý přítok vody a který se v našich podmínkách blíží megalomanii.

 

    Zalesnění obecních pozemků za 16,5 milionu dotačních korun zastupitelé přenechali pokoutně, nepochopitelně a bez výběrového řízení o.p.s. Šumárník („neziskovce“ – obecně prospěšné společnosti z Hrubé Vrbky).

 

     Obec Lipov a Obec Louka společně, prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby „Svazek obcí…“, provozují vodovod a kanalizaci s čistírnou odpadních vod. V roce 2012 bylo vyčerpáno z podzemních vrtů 61 315,- metrů krychlových vody. Vyfakturováno odběratelům bylo 37 286,- metrů krychlových. 24 065,- metrů krychlových (cca 40 % veškeré vody!!!) se „ztratilo“ a nikdo mně nebyl schopen vysvětlit kam. Nikoho ze zastupitelů ani členů kontrolního výboru či revizní komise toto zjištění vůbec nezajímalo. Ani to, že žádná z našich obcí ani jejich obecní úřady neplatily Svazku vodné ani stočné (zde zmizela část „ztracené vody“), čímž docházelo ke zkreslování hospodářských výsledků Svazku. Místo vysvětlení a zjednání nápravy jsem byl na zasedání zastupitelstva veřejně osočen, že svým požadavkem na zjednání nápravy škodím obci i Svazku.

 

 

 

     Tolik alespoň krátce k „odvrácené straně“ fungování zastupitelstva naší obce v končícím volebním období. Je nyní na voličích, jak „rozdají karty“ do dalšího funkčního období.

 

 

 

Červenec 2014, Pavel Štípský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář